Grinkiškio ambulatorija

Pagrindinis            Veikla            Istorija            Personalas           

Kontaktai            Foto galerija         Korupcijos prevencija

 

 

 

 

 

 

Direktorės kreipimasis

 

Mieli pacientai,

Jūsų šypsena, pasitikėjimo kupinas žvilgsnis, nuoširdus ačiū ar tvirtas rankos paspaudimas - pati maloniausia padėka mums, medikams, už rūpinimąsi Jūsų sveikata.

Direktorė Nijolė Vagonienė

 

Pacientų ir lankytojų dėmesiui!

Jei mūsų įstaigoje susidūrėte su korupcinio pobūdžio veiksmais, kreipkitės tel.(8422)60901 į atsakingą asmenį Birutę Barkauskienę ar el.p.grinamb@medicate.lt.

Pateikdami informaciją raštu, nurodykite savo vardą, pavardę, kontaktinį telefoną, išsamiai apibūdinkite skundžiamus veiksmus, kuriais galimai pasireiškė korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. Vietą, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas detales.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Lietuvos Respublikos SAM veikia nemokama "pasitikėjimo" linija. Telefonas 8 8 00 66 004, el.paštas korupcija@sam.lt

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) "karštosios linijos" telefonas 85 266 33333, el.paštas pranesk@stt.lt

Jūsų informacija labai svarbi - kiekvieną atvejį nagrinėsime ir bendromis pastangomis stengsimės įveikti korupcijos virusą.

 

PATVIRTINTA

VšĮ Grinkiškio ambulatorijos

direktorės 2017 m. sausio 30 d.

įsakymu Nr.5

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE Grinkiškio ambulatorijoje 2017–2019 M. PROGRAMA

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Korupcijos prevencijos 2017-2019 m. programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę VšĮ Grinkiškio ambulatorijoje.

  2. Programa apima svarbiausias korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje nuostatas. Programa orientuota į korupcijos rizikos veiksnių mažinimą ir šalinimą, taip pat korupcijos rizikos veiksnių valdymą.

  3. Programoje vartojamos sąvokos:

  Korupcija - valstybės tarnautojo arba jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą ar neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą ar neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant nurodytas veikas.

  Korupcijos rizikos veiksniai – sąlygos, įvykiai ir aplinkybės, galinčios sudaryti prielaidas korupcijai.

  Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens administracinis, darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

  Valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo – asmuo, kuris dirba arba kitais įstatyme numatytais pagrindais eina pareigas viešajame arba privačiajame juridiniame asmenyje ar kitoje organizacijoje arba verčiasi profesine veikla ir turi atitinkamus administracinius įgaliojimus, arba turi teisę veikti šio juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu, arba teikia viešąsias paslaugas, taip pat arbitras arba prisiekusysis.

  4. Kitos Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose įstatymuose apibrėžtas sąvokas.

  5. Programa parengta atsižvelgiant į sveikatos sistemos aplinkos analizę, Jungtinių tautų konvenciją, Europos Komisijos 2014 metų kovos su korupcija Europos Sąjungoje ataskaitą ir joje pateiktas rekomendacijas, sociologinių tyrimų rezultatus, visuomenės, viešųjų ir privačių sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus pasiūlymus.

  6. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą.

 

 1. Korupcijos SITUACIJOS ANALIZĖ VŠĮ GRINKIŠKIO AMBULATORIJOJE

  7. Už korupcijos prevenciją VšĮ Grinkiškio ambulatorijoje atsakingas įstaigos direktorius.

  8. Už šios programos įgyvendinimą, už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje yra paskirtas įstaigos darbuotojas.

  9. Asmuo atsakingas korupcijos prevenciją ir kontrolę turi teisę gauti reikiamą informaciją iš įstaigos administracijos, kviesti į pasitarimus ambulatorijos darbuotojus, keistis informacija su kitomis ASPĮ, turi teisę gauti informaciją apie vykdomus viešuosius pirkimus.

  10. Įstaigos veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė:

  10.1. prekių ir paslaugų viešieji pirkimai;

  10.2. nelegalūs mokėjimai teikiant mokamas ir apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams;

  11. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos, galimos korupcijos įstaigoje pasekmė:

  11.1. pablogės teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė bei paslaugų prieinamumas;

  11.2. sumažės pacientų pasitikėjimas įstaigos teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis;

  11.3. pablogės viešojo administravimo kokybė ir užsimegs farmacijos bei kitų įmonių, prekiaujančių medicinos prekėmis ir prietaisais, ryšiai su korumpuotais įstaigos darbuotojais.

   

 2. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  12. Programos tikslas – sumažinti korupcijos mastą, didinti skaidrumą, atvirumą, išaiškinti ir šalinti korupcijos įstaigoje prielaidas, užtikrinti veiksmingesnę įstaigos bei jos darbuotojų veiklą.

  13. Programos uždaviniai:

  13.1. parengti korupcijos prevencijos programą, jos įgyvendinimo veiklos planą, paskirti asmenį,

  atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę;

  13.2. nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę;

  13.3. didinti viešumą ir atvirumą, teikiant viešąsias ir administracines paslaugas ir priimant sprendimus;

  13.4. didinti įstaigos veiklos procedūrų skaidrumą ir aiškumą;

  13.5. ugdyti darbuotojų patikimumą, lojalumą ir sąžiningumą;

  13.6. motyvuoti visuomenę elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją;

  13.7. gerinti valdymo kokybę. Įstaigoje sudaryti antikorupcinę aplinką;

  13.8. didinti viešųjų pirkimų vykdymo sveikatos sistemoje skaidrumą;

  13.9. vertinti ASPĮ korupcijos prevencijos priemonių vykdymą;

  13.40. teikti informaciją pacientams;

  13.41. nagrinėti skundus, gautus pasitikėjimo telefonu bei kitais būdais, organizuoti patikrinimus;

  13.42. informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos sveikatos sistemos atvejus;

  13.43. vertinti korupcines iniciatyvas, gaunamus pasiūlymus bei kitą informaciją, susijusią su korupcijos prevencija įstaigoje;

  13.44. bendradarbiauti korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais.

  14. Korupcijos rizikos analizė:

  14.1. atlieka įstaigos vadovo įgaliotas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę;

  14.2. įstaigos veiksmų seka, nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, išdėstyta programos priede programos įgyvendinimo priemonių plane.

  15. Korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano rengimas įstaigoje:

  15.1. įstaiga parengia Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  15.2. parengtą Korupcijos prevencijos programą nustatytais terminais pateikia įstaigos steigėjams. Terminai nurodyti programos priede „Programos įgyvendinimo priemonių plane“.

  16. Antikorupcinis švietimas:

  16.1. antikorupcinis ugdymas yra neatskiriama švietimo dalis, siekiant puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei ir valstybei sampratą ir įgyvendinti korupcijos prevenciją;

  16.2. įstaigos internetiniame puslapyje skelbti informaciją apie įstaigos veiklą, įstaigos Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo planą;

  16.3. sudaryti galimybę piliečiams, pastebėjusiems korupcijos požymių, netinkamo pareigų atlikimo, elgesio ir aplaidumo įstaigos darbuotojų veiksmuose, pranešti apie tai telefonu ar el. paštu;

  16.4. įstaigos interneto svetainės puslapyje skelbti elektroninio pašto adresą bei telefono numerį, kuriuo asmenys galėtų anonimiškai pranešti apie darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su įstaigos veikla.

  17. Nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas:

  17.1. įstaiga iškart privalo paviešinti nustatytus korupcijos atvejus;

  17.2. įstaigos interneto svetainėje skelbti informaciją apie įstaigos darbuotojams pareikštus įtarimus, padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

   

 3. INFORMAVIMAS APIE GALIMĄ KORUPCINĘ VEIKĄ, Korupcinių teisėS pažeidimų tyrimas

18. Siekiant veiksmingai ištirti korupcinius teisės pažeidimus, būtina:

18.1. sudaryti sąlygas darbuotojams, kitiems visuomenės piliečiams anonimiškai pranešti įstaigos vadovybei savo įtarimus dėl galimos, įstaigos darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos;

18.2. tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos, išsamiai ir objektyviai analizuoti pagrįstus įtarimus dėl darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir atlikti tyrimus pagal savo kompetenciją. Kasmet analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus;

18.3. gavus informaciją dėl galimų korupcinių veikų, turinčių nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą, SAM Korupcijos prevencijos skyrių, Specialiųjų tyrimų tarnybą, įstaigos ir kituose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

 

V.SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

19. Programa siekiama tokių rezultatų:

19.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;

19.2. padidinti nepakantumą korupcijai;

19.3. pagerinti korupcijos prevencijos įstaigoje organizavimą;

19.4. padidinti visuomenės pasitikėjimą įstaiga.

20. Korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymas ir kontrolė turi būti vertinami pagal šiuos rodiklius:

20.1. atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičių;

20.2. atliktų teminių korupcijos prevencijos analizių skaičių;

20.3. įvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičių;

20.4. neįvykdytų programos priemonių plano priemonių skaičių;

20.5. priemonių plano įgyvendinimą nustatytais terminais;

20.6. oficialaus pranešimo apie įtariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykį;

20.7. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus santykį.

VI. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ

21. Korupcijos prevencijos programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos priemonių įgyvendinimo planas, kuris nustato priemones, tikslus, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.

22. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios programos dalis. Planas tvirtinamas ir atnaujinamas įstaigos vadovo įsakymu.

23. Įstaigos korupcijos prevencijos programos priemonių planas turi būti suderintas su įstaigos veiklos planu, jis neturi prieštarauti programos tikslams, uždaviniams ir priemonėms.

___________________________________

 

Priemonių įgyvendinimo planas

PATVIRTINTA

 VšĮ Grinkiškio ambulatorijos direktorės

2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr.5

                                                                   

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ GRINKIŠKIO AMBULATORIJOS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2017–2019 METAIS

PRIEMONIŲ PLANAS

 

 

Eil.

Nr.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo laikas

Vertinimo kriterijai

PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANĄ

1.

Parengti ir patvirtinti atnaujintą Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2017 –2019 m. priemonių planą

Atsakingas asmuo įstaigoje už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Kiekvieną kartą, kai programa priemonių planas bus tikslinami

Viešas korupcijos prevencijos programos paskelbimas įstaigoje

2.

Įstaigos interneto svetainėje skelbti korupcijos prevencijos 2017-2019 m. programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, bei asmens atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenis ir kontaktus

Atsakingas asmuo įstaigoje už korupcijos prevenciją ir kontrolę

2017 m. vasaris

Interneto svetainėje paskelbta Korupcijos prevencijos 2017-2019 m. programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas, bei asmens atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenys ir kontaktai

 

3.

Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui pateikti patvirtintas VšĮ Grinkiškio ambulatorijos korupcijos prevencijos 2017-2019 m. programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano kopijas bei patikslintą informaciją apie asmenį paskirtą vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę

 

Atsakingas asmuo įstaigoje už korupcijos prevenciją ir kontrolę

2017 m. vasaris

m 

Pateikti korupcijos prevencijos priemonių plano 2017-2019 metams kopijas

NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ

4.

Įstaigos veiklos sričių vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo tikimybę

Atsakingas asmuo įstaigoje  už korupcijos prevenciją ir kontrolę

 

Kiekvienų metų III ketvirtis

Nustatyti rizikos korupcijos veiksniai

 

 

DIDINTI VIEŠUMĄ IR ATVIRUMĄ TEIKIANT VIEŠĄSIAS IR ADMINISTRACINES PASLAUGAS IR PRIIMANT SPRENDIMUS. DIDINTI ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VEIKLOS VIEŠUMĄ IR ATVIRUMĄ. PERTVARKYTI SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTAIGŲ KOORDINAVIMO SISTEMĄ, TIKSLAS – didinti skaidrumą, mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo galimybes sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje

 

5.

Įstaigos darbuotojų elgesio kodekso skelbimas įstaigos interneto svetainėje, informacijos stenduose

Atsakingas asmuo įstaigoje už korupcijos prevenciją ir kontrolę

2017 m. sausio mėn.

Įstaigos interneto svetainėje, informacijos stenduose skelbiamas darbuotojų elgesio kodeksas

DIDINTI ASPĮ VEIKLOS PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ IR AIŠKUMĄ

6.

Teikti informaciją apie nemokamas ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Atsakingas asmuo įstaigoje už korupcijos prevenciją ir kontrolę

 

Nuolat nuo 2017 m. sausio mėn.

Skelbiama informacija apie nemokamas ir mokamas paslaugas

UGDYTI DARBUOTOJŲ PATIKIMUMĄ, LOJALUMĄ IR SĄŽININGUMĄ

 

7.

Įstaigos medicinos personalo mokymų dėl sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“ vykdymas

Atsakingas asmuo įstaigoje už korupcijos prevenciją ir kontrolę

 

Ne rečiau kaip

1 kartą per metus (apimant visus darbuotojus)

Mokymų skaičius, įstaigos darbuotojų mokymų apimtis (proc.)

8.

Įstaigos medicinos personalo mokymų dėl darbuotojų elgesio kodekso vykdymo organizavimas.

Naujai įsidarbinusių ASPĮ darbuotojų supažindinimas su darbuotojų elgesio kodeksu

Atsakingas asmuo įstaigoje už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Kasmet iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Mokymų skaičius, ASPĮ darbuotojų mokymų apimtis (proc.)

 

 

REMTI ASPĮ ĮDIEGTI PARAMOS FONDĄ

9.

Įstaigos darbuotojų elgesio kodekso papildymas nuostata, draudžiančia versti pacientus remti asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

Drausminės atsakomybės už reikalavimą teikti paramą nustatymas

Įstaigos direktorius

2017 m. gruodžio 31

Įstaigos darbuotojų elgesio kodeksas papildytas nuostata, draudžiančia versti pacientus remti įstaigą

TEIKTI INFORMACIJĄ PACIENTAMS

10.

Lipdukų, plakatų, sulaikančių pacientus nuo neoficialių mokėjimų medicinos personalui buvimą įstaigos darbuotojų darbo vietose, užtikrinimas

Atsakingas asmuo įstaigoje už korupcijos prevenciją ir kontrolę

 

 

Nuolat nuo 2017 m. sausio mėn.

Teigiami pokyčiai sociologinių tyrimų duomenyse, susijusiuose su neoficialiais mokėjimais

11.

Privalomos informacijos įstaigos informaciniuose stenduose skelbimas:

1) informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus

2) Informacija, į ką pacientas gali kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika

3) informacija apie SAM „pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 66004)

4) Informacija apie STT „karštosios linijos“ telefoną (+370 5 266 3333)

5) Informacija apie SAM el. paštą korupcija@sam.lt

6) Informacija apie STT el. paštą praneš k@stt.lt

skelbimas

 

Atsakingas asmuo įstaigoje už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Nuolat nuo 2017 m. sausio mėn.

Teigiami pokyčiai sociologinių tyrimų duomenyse, susijusiuose su neoficialiais mokėjimais

12.

Privalomos informacijos įstaigos interneto svetainėje skelbimas:

Atsakingas asmuo įstaigoje už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Nuolat nuo 2017 m. sausio mėn.

Teigiami pokyčiai sociologinių tyrimų duomenyse, susijusiuose su neoficialiais mokėjimais

 

13.

Informacijos apie Valstybės lėšomis apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų kainas skelbimas įstaigos interneto svetainėje

Atsakingas asmuo įstaigoje už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Nuolat iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Padidėjęs pacientų informuotumas, sumažėjęs neoficialių mokėjimų už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas kiekis

INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS KORUPCIJOS

SVEIKATOS SISTEMOJE ATVEJUS

14.

Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) ir SAM Korupcijos prevencijos skyriaus informavimas sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V–773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka įstaigai gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką

Atsakingas asmuo įstaigoje už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Gavus pranešimą per 3 darbo dienas

Pateiktų pranešimų ASPĮ vadovui, SAM Korupcijos prevencijos skyriui, STT pateiktų pranešimų skaičius