Grinkiškio ambulatorija

Pagrindinis            Veikla            Istorija            Personalas           

Kontaktai            Foto galerija         Korupcijos prevencija


www.medicina.lt

http://www.vmi.lt/lt/?itemId=10240282

www.medicina.lt

Istorija

Grinkiškio ambulatorijos įsteigimo data minima 1893 metais. Pirmasis gydytojas, dirbęs Grinkiškyje, Ksaveras Volodka. 1918 m. atvyksta gydytojas Juozas Jorašius, Maskvos Universiteto absolventas, Rusijos – Japonijos karo dalyvis. Ligonių gydymui okupacinė valdžia buvo įsteigusi baraką. Tuo metu plito dizinterija, raupai, vietomis ir vidurių šiltinė. Trūko patalpų ligoniams, nebuvo dezinfekuojančiųjų medžiagų, maistą ligoniams neįdavo patys artimieji, o artimiausia vaistinė buvo Pociūnėliuose. Gyd. Jorašius važinėjo po kaimus, skiepydamas žmones nuo raupų.

Apie 1928 m. Grinkiškyje dirbo gydytojas Plepys ir felčeris Jonas Čepas, pastarąjį ir šiandien mini geru žodžiu vyresnės kartos grinkiškiečiai.

J. Čepas buvo Lietuvos savanoris, 1926 m. baigęs felčerių mokslus, dirbo Kėdainių apskrities felčeriu, kuris aptarnavo 4 ar 5 valsčius (Gudžiūnų, Vosyliškio, ir kt.). Šis felčeris garsėjo rožės išgydimu, naudojęs dezinfekuojančias medžiagas, plovimus, perrišimus, ichtiolo tepalą. Todėl sulaukdavo ligonių ir iš tolimesnių vietovių. Už tarpukario metu sužeistam partizanui suteiktą pagalbą, Jonas Čepas 10 metų praleido tremtyje.

Po J. Čepo Grinkiškyje minimi dirbę medikai: Kuprys, Legeckis.

1936 m. Grinkiškyje pradėjo dirbti jauna gydytoja Teklė Bružaitė, kuriai kaime praktikuojant teko prisiminti ir chirurgijos, ir akušerijos kursą.

Tuo metu gydytoja dirbo ir pedagogės darbą – dėstė žemės ūkio mokykloje.

Grinkiškyje garsi Lietuvos gydytoja Teklė Bružaitė išgyveno patį sunkiausią savo praktikos laikotarpį. Prasidėjus karui, pacientų smarkiai padaugėjo. Sprogus bombai ambulatorija sudegė su visais gydytojos daiktais, dokumentais, tarp jų ir gydytojo diplomas. T. Blužaitė kabinetą įsirengė Biolozarų dvare. Ten pat įrengta ir gimdymo palata. Gimdymus priimdavo akušerė Stasė Povilaitienė. Baigiantis karui, Teklė Bružaitė išvyko gyventi ir dirbti į Kėdainius.

Pokario metais minimi Grinkiškyje dirbę gydytojai: Faustas Metrikas, Algirdas Ambraziejus, Justinas Juodinas, felčeris Motiejus Venckus, stomatologė Ruzgytė, dar vėliau dirbę medikai: Izmailovas, Petronis, Vasiliauskaitė, Šarkauskaitė.

Nuo 1956 m. Grinkiškyje pradėjo dirbti ir išdirbo 10 metų felčerė Elena Stankevičienė, kuri buvo ir ambulatorijos vedėja, nes gydytojo nebuvo.

Nuo 1966 m. į Grinkiškį atvyko gydytoja stomatologė Valerija Nijolė Rainytė. Ji iki 1976 metų buvo ambulatorijos vedėja. Bedirbdama Grinkiškyje ištekėjo, tapo Petrauskiene. Dirbo Grinkiškyje iki 2005 m. gydytoja stomatologe. Su ja kartu dirbo med. seserys Bortkevičienę, Smilgienė, Ona Ziolienė. Minimos ir dirbę akušerės: Ina Butkutė, Nijolė Sakalauskaitė, Virginija Juozapavičienė, Joana Budreckaitė.

1973 m. pradėjo dirbti felčerė Stasė Kilbauskienė, jai išvykus 1976 m. pradėjo dirbti Elena Uganauskienė. Nuo 1973 m. dirba med. sesuo Julija Janutienė, 1974 m. į Grinkiškį atvyksta gyventi ir dirbti gyd. Stasė Maumevičienė, kuri vadovavo ambulatorijai ir joje dirbo iki 1987 m.

1979 m. stomatologijos kabinete pradeda dirbti Rita Pikūnienė. 1978 m. atvyksta felčerė Audronė Kanišauskienė, 1983 m. pradeda dirbti med. sesuo Rita Čepienė.

Išvykus gyd. Maumevičienei į Kauną, 1987 m. ambulatorijos vedėja pradeda dirbti atvažiuojanti iš Baisogalos gydytoja terapeutė Nijolė Vagonienė. 1989 m. Grinkiškyje pastatoma nauja ambulatorija, gyventojų aptarnavimui skiriamas automobilis „Niva“ (iki tada ambulatorijos susisiekimo priemonė buvo arklys, kurį važnyčiojo Povilas Poška).

Į Grinkiškį atvažiuoja dirbti 1989 m. naujoje moterų konsultacijoje gydytoja akušerė ginekologė Vanda Urbonienė, nuo 2002 m. gyd, Audronė Dainienė.

Prasidėjus sveikatos sistemos reformai, 2000 m., gyd. N. Vagonienė persikvalifikuoja į šeimos gydytoją, med. seserys ir felčerės į bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojas.

Nuo 2001 m. Grinkiškio ambulatorija dirba kaip viešoji įstaiga, pradeda dirbti finansininkė Birutė Kačerauskienė, kompiuterinių sistemų specialistas Vytautas Vagonis, elektrikas Algis Šimkevičius.

Prie ambulatorijos 2002 m. prisijungiamas Giedraičių medicinos punktas, kuriame nuo 1982 m. dirba bendruomenės slaugytoja Birutė Grigaliūnienė (anksčiau dirbę felč. Rūta Šeteibienė, Aldona Ivanavičienė, Virga Šidlauskienė, med. sesuo Alma Damanauskaitė).

2005 m. pradeda dirbti gyd. odontologas Šarūnas Liukpetris. Jis dirbo iki 2007 m., o šiuo metu dirba gyd. odontologė Teresė Pališeitienė.

27 metus Grinkiškio ambulatorijoje sanitare išdirbo Veronika Mankienė. Nuo 2002 m. valytoja dirba Elena Pilinkienė.

Grinkiškio ambulatorijai priklauso ir kaimo medicinos punktai.

Kairėnų med. punkte nuo 1965 m. dirbo Ona Kablienė, o šiuo metu, nuo 2001 m. darbuojasi Birutė Barkauskienė.

Pašušvio med. punktas veikia nuo 1955 m. Jame dirbo felčerės Janina Samalionienė, Vanda Tomkevičienė, Janina Kazlauskienė nuo 1966 m. iki 2004 m. Šiuo metu jame dirba bendruomenės slaugytoja Birutė Grigaliūnienė.

Vaitiekūnų med. punktas veikia nuo 1976 m. Jame dirbo felčerė Stasė Kilbauskienė, o nuo 1986 m. Danutė Švėgždienė.